Dövizle Askerlik Uygulamasi - Yeni Yasa

Zürih Başkonsolosluğu 19.12.2011

 

1- Dövizle Askerlik İşlemlerine ilişkin Yeni Uygulama Esasları ile getirilen değişikliklerden ilk aşamada tespit edilen temel unsurlar özetle aşağıda sunulmuştur.

 

 

38 yaş ve öncesindeki yükümlüler; 10.000 Avro tutarındaki dövizi ilki başvuru sırasında kalanı üç eşit taksitte veya tamamını peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar, 39 yaş ve sonrasındaki yükümlüler; 10.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak öderler.

 

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları kaydıyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 

Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için, son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

 

Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

 

Yükümlülerin pasaport müracaatları, askerlik işlemlerinden bağımsız olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve kendilerinden askerlikle ilişkisiz olduklarına dair herhangi bir belge talep edilmez ya da askerlik hizmeti nedeniyle aranma durumlarını sona erdirmeleri istenmez.

 

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar dövizle askerlik hizmeti için konsolosluklarına başvuruda bulunmuş, yapılan incelemeyi müteakip hak sahibi oldukları tespit edildiğinden başvuruları kabul edilmiş ve bu kapsamda kendilerine peşin veya taksit ödemesi yaptırılmış olan yükümlüler, başvuru tarihindeki yaş durumlarına göre önceki mevzuat hükümlerinde belirtilen döviz miktarlarını süresi içinde ödemekten sorumludurlar.

 

Önceki mevzuat hükümlerine göre başvuruları kabul edilenlerden henüz temel askerlik eğitimini yerine getirmemiş olanlar temel askerlik eğitiminden muaf tutulduklarından, yükümlülerin bu maksatla yurda gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Konsolosluklarca hak sahibi oldukları tespit edildiğinden en geç 14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yapmalarına rağmen ödemelerinin 15 Aralık 2011 ve daha sonraki bir tarihte T.C. Merkez Bankası hesabına geçtiği belirlenenlerin durumları, havale talimatını en geç 14 Aralık 2011 tarihinde verdiklerini veya havale bu tarihte gerçekleşmiş olsa bile bankacılık işlemlerindeki aksaklık veya hatalardan kaynaklanan nedenlerle havale tutarının hesaplarına iade edildiğini ilgili muhabir bankalardan alacakları açıklayıcı belgelerle ve konsoloslukları vasıtasıyla ispat edebilmeleri halinde, ayrıca değerlendirilecektir.

 

15 Aralık 2011 (dâhil) tarihinden itibaren önceki mevzuat hükümlerine göre başvuru alınmayacaktır.

                                  

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar konsolosluklarına dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmuş ve hak sahibi oldukları tespit edildiğinden başvuruları kabul edilmiş olan yükümlülerin başvuru formları, safahat belgeleri ve başvurunun incelenmesine esas diğer evrak, makul bir süre içinde tamamlanarak kayıtlı oldukları askerlik şubelerine gönderilecektir.

 

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında hak sahibi oldukları tespit edildiğinden                 14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yaptırılmış yükümlüler hakkında iş yoğunluğu nedeniyle düzenlenmesi gecikmiş başvuru formları ve safahat belgeleri askerlik şubelerine gönderilirken, belgelerin geç düzenlenme gerekçesi üst yazıda belirtilecektir.

 

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yaptırılmasına rağmen hak sahibi olmadıkları başvuru formu ve safahat belgeleri düzenlenirken fark edilenlerin başvuru evrakı askerlik şubelerine gönderilmeyecek ve yükümlülere yararlanma şartlarını oluşturmalarını müteakip yeniden müracaat etmeleri gerektiği yönünde bilgi verilecektir.

 

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yaptırılmasına rağmen hak sahibi olmadıkları başvuru formu ve safahat belgeleri askerlik şubelerine gönderildikten sonra fark edilen yükümlülerin askerlik şubelerine konuyu açıklayan bir yazı ile bilgi verilecektir. Bu durumdaki yükümlülerle irtibata geçilerek, durumları açıklanacaktır.

 

Başvuruları bu şekilde iptal edilenlerden ödedikleri dövizin iadesini isteyenlerin dilekçeleri alınarak, bir üst yazı ekinde kayıtlı oldukları askerlik şubelerine gönderilecektir. İade talep dilekçelerine, yükümlünün; adresi, iletişim bilgileri, vatandaşlık kimlik numarası, yurt içinde adına açılı Türk Lirası hesabına ait IBAN numarası yazdırılacaktır. Ödedikleri dövizin iadesini talep etmeyenlere ise, yararlanma şartlarını oluşturdukları tarih itibariyle başvurduklarında ödedikleri miktarın ödeyecekleri miktardan düşüleceği hatırlatılacaktır. Bu durumdakilerin yeniden yapacakları başvurularında, önceki ödemesine ait dekont sureti de başvuru evrakı ile birlikte yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilecektir.         

 

                                                          

14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar konsolosluklarına dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmuş ve hak sahibi oldukları tespit edildiğinden başvuruları kabul edilmiş olan yükümlülerden sehven fazla ödeme yaptırıldığı anlaşılanlar hakkında, (6) bentte belirtilen şekilde iade süreci başlatılacak ve bu yükümlülerin önceki mevzuatta belirtilen miktarın üzerindeki ödemesinin askerlik şubesi başkanlıkları vasıtasıyla iadesi sağlanacaktır.

 

Dövizle askerlik başvurularında, başvurunun sahibinin çalışma sürelerinin toplamını, çalıştığı sürede Türkiye’de geçirilen sürelerin toplamını ve net çalışma süresini gösteren bilgilerin girildiği „Safahat Belgesi“ kaldırılmış, sözkonusu bilgiler „Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru Formu“ na (Lahika-3) dahil edilmiştir.

 

 

2- Yurtdışı askerlik erteleme işlemlerine ilişkin Yeni Uygulama Esasları ile getirilen değişikliklerden ilk aşamada tespit edilen temel unsurlar özetle aşağıda sunulmuştur.

 

Gemi adamı statüsünde askerlik erteleme başvurularında, gemi adamı yeterlilik belgesinde yazılı meslek veya meslekleri çalıştığı gemide icra etmelerine müsaade edildiğini gösteren ve geminin bandırasını taşıdığı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış çalışma onaylarını (endorsement) ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

İkinci ve sonraki askerlik erteleme başvurularında kullanılan „Safahat Belgesi“ kaldırılmıştır.

Asiye Nurcan İpekçi Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

14:30 - 17:00 arası telefonla ulaşılabilir
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı Tatili
8.4.2019 8.4.2019 Bahar Bayramı
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı 1. Gün
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
1.8.2019 1.8.2019 İsviçre Milli Günü
9.9.2019 9.9.2019 Mahalli Tatil
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel Tatili
1.1.2020 2.1.2020 Yılbaşı Tatili